تنهــایــی دود مــی‌شــود ...

بـه‌وقــت تنهــایــی،

مــرد، زیــر بــاران سیگــار مــی‌کشــد؛

زن، پشــت پنجــره!


امــا، نــه بــاران، مهــم اســت،

نــه مــرد، نــه پنجــره، نــه زن!


مهــم،

تنهــایــی اســت کــه دود مــی‌شــود ...

 


/ 0 نظر / 84 بازدید